Akar terorisme Islam, salah satunya terinspirasi dari:


Ketika penderitaan telah sirna dari pasukan Abdullah bin Jahsy setelah Al-Qur'an turun, maka para sahabat ingin mendapatkan pahala. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kita menginginkan perang, kemudian dengan perang tersebut kita mendapatkan pahala para Mujahidin?' Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat,
    'Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' (Al-Baqarah: 218).


sumber: Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam Jilid I Halaman 579